Eslo Proser, S.L.


El nostre objectiu és oferir la màxima qualitat i servei, el que ens permet afrontar el futur amb optimisme i seguretat.

APLICACIONS QUÍMIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ ESLO.
Li ofereix una àmplia gamma de productes d'alt rendiment i durabilitat que permeten la fàcil aplicació dels mateixos.

Imagen Empresa

ADDITIUS,
RECOBRIMENTS,
CIMENTS I MORTERS,
ADHESIUS I MASSILLES,
HIDRÒFUGANTS,
IMPERMEABILITZANTS,
DESENCOFRANTS,
DESINCRUSTANTS,
NETEJADORS I LUBRIFICANTS.